“Shijiazhuang Fluffier International Trading Co., Ltd.”
page_banner

önüm

Ajaýyp hilli beton tizlendiriji, zawodyň bahasy

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn
Çalt Jikme-jiklikler
Kepillik:
1 ýyl
Satuwdan soňky hyzmat:
Onlaýn tehniki goldaw, Başga
Taslamanyň çözgüdi:
taslamalar üçin umumy çözgüt, ONOK
Arza:
Myhmanhana
Dizaýn stili:
Häzirki zaman
Gelip çykan ýeri:
Hebei
Marka ady:
huahaifi
Önümiň ady:
Beton tizlendiriji
Daş görnüşi:
Aç-açan suwuklyk
Reňk:
Aç-açan
Baha:
Gurluşyk derejesi
Gaplamak:
Deprek
Kepilnama:
ISO9001
Funksiýa:
Iş ukybyny ýokarlandyrýar
Görnüşi:
gurluşyk himiki goşundylary
Açar sözler:
tizlendiriji agent
Önümiň görkezilmegi
H8b171dfd613448
H8b171dfd613448
H8b171dfd613448
H8b171dfd613448
Önümleriň beýany
RN-2 beton tizlendiriji, tehniki öndürijiligi we ykdysady peýdasy içerki bazardaky şuňa meňzeş önümlerden has ýokary täze tizlendiriji serişdedir. Kane demir ýol, awtoulag ýoly, tuneller, kömür känleri we gidroelektrik meýdanlary we çalt sazlaýyş tehnologiýasyna mätäç beýleki taslamalaryň arasynda gidroelektrik taslamalarynda giňden ulanylýar.Bu önümiň tozy çal, suwuk reňksiz ýa-da açyk sary. Gowşak gidroksidi, zäherli däl, ýanmaýan, hlor duzuny öz içine almaýar we polat çubukda pos täsir etmeýär. Poroşok dozasy 4-6%, suwuklygyň mukdary 2-5%,
RN-5 beton çalt sazlaýjy serişdesi semente gowy uýgunlaşýar, çalt sazlanýar we başlangyç sazlaýyş wagty 5 minutdan az we iň soňky kesgitleme wagty 10 minutdan az. 1d gysyş güýji Mpa-dan pes däl we 28d
gysyş güýji 75% -den az, “sepilen betonyň fleş sazlaýjy garyndylary” JC477-005 talaplaryna laýyk gelýär. Bu önüm bilen taýýarlanan pürkülen beton güýjüň pes ýitgisine, pes yza gaýtarylmagyna we ýokary başlangyç spreýine eýe
galyňlygy, aç-açan tehniki we ykdysady peýdalary bilen sepilen beton taslamalaryň hilini we dowamlylygyny ýokarlandyrmak üçin peýdaly.
Gurluşyk talaplary
Sahypada takyk ölçeg ulanylanda poslama garşy çäreler görülmelidir. Poroşok sumkany açandan soň ulanylmaly, suwuklyk bolsa gorag üçin möhürlenmeli. Dökülen betonyň gurluşygy üçin täze portland sementini ulanmak maslahat berilýär. Sebäbi adaty portland sementi, şlak portland sementi pes temperaturada çyglylyk bilen aglomerasiýa edilse, ulanyş täsiri täsir eder. Dökülen beton üçin, 20 mm-den az bolmadyk uly bölejik bölejikleri ýa-da çagyllary, 2,8-3.5 inçe moduly bolan orta gödek çägeleri ulanmak makul bilner.
Demir ýollary, tuneller, awtoulag ýollary, magdanlar
Önümiň parametrleri
Synag elementleri 
Bölüm
Içerki gözegçilik edilýän sanlar / Aýratynlyklar
Gaty mazmun
%
40-50
Dykyzlygy
%
1.35-1.45
PH
g / cm3
2.0-3.0
Hloridionyň düzümi
 %

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň