“Shijiazhuang Fluffier International Trading Co., Ltd.”
page_banner

önüm

Beton giňeltmek goşundysy, zawodyň gönüden-göni üpjün edijisi, ajaýyp netije

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn
Çalt Jikme-jiklikler
Kepillik:
1 ýyl
Satuwdan soňky hyzmat:
Onlaýn tehniki goldaw, ONOK
Taslamanyň çözgüdi:
taslamalar üçin umumy çözgüt, Beýlekiler
Arza:
Myhmanhana
Dizaýn stili:
Häzirki zaman
Gelip çykan ýeri:
hebei
Marka ady:
huahaifi
Önümiň ady:
anyk giňeltmek goşundylary
Daş görnüşi:
ak poroşok
Kepilnama:
ISO
Ulanylyşy:
Gurluşyk materialy
Gaplamak:
Torba
Reňk:
Ak
Baha:
Gurluşyk derejesi
Önümiň görkezilmegi
H8b171dfd613448
H8b171dfd613448
H8b171dfd613448
H8b171dfd613448
Önümleriň beýany
PN-4 beton giňeltmek serişdesi, betonyň içki gurluşyny üýtgedip, betonyň ýarylmagyna garşylygy we geçirijiligini gowulandyryp bilýän, beton gatylaşma döwründe şirkany azaldyp bilýän U görnüşli giňeldiş serişdesidir. “Shirnkage” öwezini dolýan beton dürli gurluşyk möwsümlerinde oňat iş öndürijiligi, uzak möhletli güýjüň durnukly ösmegi bilen ulanylyp bilner, ýöne betonyň çydamlylygyny ýokarlandyrmak üçin aşgarlaryň umumy reaksiýasynyň öňüni alyp biljek polat barlara poslamazdan.

RN-4 garyndy mukdary, adatça, içerki garyşyk (sementli material gatnaşygy çalyşmak) esasynda 8-10% bolýar. Dürli portland sementleri üçin amatly we beýleki garyndylar bilen bilelikde ulanylyp bilner, ýöne düzülenden soň kesgitlenmeli. RN-4 betonyň garyndy wagty 30-60 sekunt uzaldylmaly, dozanyň ýalňyşlygy 0,5% -den az. RN-4 beton üçin 12-24 sagat gatylaşandan soň, azyndan 14 günden suwarmak we bejermek amala aşyrylýar. 80 gradusdan ýokary temperatura bilen iş şertlerinde ulanmaga rugsat berilmeýär. Gurluşygyň temperaturasy 5 derejeden pes bolsa, izolýasiýa çäreleri görülmelidir.

Esasy tehniki öndürijilik:
Belli bir dozada, birleşdiriji güýç we flexural güýç 3 gün, 7 gün we 28 günüň dowamynda salgylanma betonynyňkydan 10-30% ýokarydyr we giçki güýç yzygiderli ýokarlanýar. RN-4 birleşdirilen giňeldiş serişdesi goşulandan soň, betonyň geçirijilik görkezijisi salgy betonyň 1-2 essesidir. Geçirijilik görkezijisi S 30-dan gowrak, RN-4 birleşýän giňeldiş serişdesine goşulandan soň, beton gowy iş ýerine ýetirer we azajyk ýitgi çeker.

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň